BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Szanowni Państwo, dnia 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  1. pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
  2. uzyskali odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
  3. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia tej funkcji przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, na podstawie posiadanych dokumentów będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W takim przypadku zaświadczenie będzie można zastąpić pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

W związku z tym, że ustawa wchodzi w życie od 1 lipca 2023 r. proszę o składanie wniosków o wydanie zaświadczenia po tym terminie, w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida pokój nr 15.

Zgodnie z art.1 ust.1. pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.). opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł.
Opłatę należy uiszczać na konto Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego
30 9364 0000 2001 0000 0071 0001.

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od wydanego zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Informacje związane w niniejszej sprawie można uzyskać pod nr tel. 87 425 44 52 lub 87 425 44 30.

Materiały:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 30 cze 2023 11:43
Data opublikowania: piątek, 30 cze 2023 11:49
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 375 razy