BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dzierżawę nieruchomości gruntowej
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej działki ozn. nr geod. 32/10, o powierzchni 1468 m2, położonej w m. Piaski, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczonej pod plażę ogólnodostępną. (KW 13642)
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa ww. nieruchomości na okres 3 lat.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 500,00 zł + 22% VAT.
Wadium wynosi 100,00 zł.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16 czerwca 2008 r., o godz. 10 00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Alei Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w terminie do 13 czerwca 2008 r. /włącznie/ w gotówce na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem (pokój nr 9 w tut. Urzędzie).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom postępowania wadium zostanie zwrócone.
3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Postępowanie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu.
6. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
7. Pierwszy czynsz dzierżawny będzie płatny w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy, a za następne lata do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy.
8. Wysokość czynszu ulega waloryzacji rocznej w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok.
9. Wszelkie koszty dotyczące utrzymania terenu dzierżawy ponosi dzierżawca.
10. Warunki dzierżawy:
- nieruchomość jest przeznaczona pod plażę ogólnodostępną – niepłatną,
- dzierżawca nie będzie mógł budować jakichkolwiek obiektów i prowadzić innych inwestycji oprócz urządzenia kąpieliska zgodnie z przepisami (wymogami) ustawowymi,
- dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej ze stoiska po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie (np.: sprzedaż pamiątek, lodów, napoi itp.),
- na działce będzie obowiązywał zakaz wjazdu samochodów osobowych i transportowych.
11. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr. 261, poz. 2603 z późn. zmianami).
12. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Alei Wczasów 4, pokoju nr 9, tel. 087 4231036 w. 37.

Data powstania: piątek, 16 maj 2008 11:02
Data opublikowania: piątek, 16 maj 2008 11:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 cze 2008 08:45
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2339 razy