BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI nr GG-72241/39/08


Przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku z późn. zmianami):

Nr geod. 419/4, o pow. 518 m2,
Położenie: Ruciane-Nida ul. Ogrodnicza
KW 13038
Cena netto 20.500,00 zł

Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana, nie zabudowana, która w chwili obecnej nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida przedmiotowa działka położona jest w strefie oznaczonej jako: tereny zainwestowania z przewagą zabudowy jednorodzinnej. Obecnie stanowi drogę wewnętrzną.

1.Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, w wykonaniu uchwały nr XIX/13/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 lutego 2008 roku, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.Przetarg ustny nieograniczony ustala nabywcę i cenę sprzedaży działki.
Nabywca uiszcza cenę sprzedaży, przed spisaniem umowy notarialnej. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3.Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

4.Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.

5.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 28.05.2008 roku do dnia 18.06.2008 roku i umieszcza w internecie a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Data powstania: środa, 28 maj 2008 12:03
Data opublikowania: środa, 28 maj 2008 12:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 cze 2008 08:17
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1824 razy