BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu mającego na celu integrację i zwiększenie dostępności oraz jakości usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących, dzieci i młodzieży, pn. roboczą „Wzorowa rodzina - Ruciane - Nida”.

 

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO NABORU PARTNERA
do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o  dofinansowanie projektu
mającego na celu integrację i zwiększenie dostępności oraz jakości usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących, dzieci i młodzieży, pn. roboczą „Wzorowa rodzina - Ruciane - Nida”.
 
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027
Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+
Działanie 9.7: Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności (z wyłączeniem usług dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością)
Nabór nr FEWM.09.07-IZ.00-001/24
 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków Europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), zwana w regulaminie ustawą wdrożeniową.
  2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwana w regulaminie ustawą – Pzp.
  3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

 

Gmina Ruciane - Nida ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku  o dofinansowanie projektu mającego na celu integrację i zwiększenie dostępności oraz jakości usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących, dzieci i młodzieży, pn. roboczą „Wzorowa rodzina - Ruciane - Nida” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027, Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+; Działanie 9.7: Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności
(z wyłączeniem usług dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością)
; Nabór nr FEWM.09.07-IZ.00-001/24.

 

1. Cel naboru Partnera.

Celem naboru jest wyłonienie Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.7 „Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności (z wyłączeniem usług dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością)”.

Planowana wartość całkowita projektu wynosi około 800 000 PLN. Istnieje możliwość modyfikacji przedmiotowej kwoty w ramach negocjacji pomiędzy partnerami. Poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 95%.

 

2. Opis działań i zakres tematyczny projektu.

Celem projektu pn. roboczą „Wzorowa rodzina - Ruciane - Nida” jest integracja i zwiększenie dostępności oraz jakości usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących, dzieci i młodzieży. Projekt ten oferuje zindywidualizowane, a zarazem wielodyscyplinarne i skoordynowane, oparte na działaniach środowiskowych, wsparcie całej rodziny, a także jej poszczególnych członków. Dzięki takiemu podejściu rodzina zostanie wyposażona w narzędzia, które przyczynią się,
w pierwszej kolejności, do zmiany świadomościowej. Następnie wzmocnione zostaną kompetencje społeczne i opiekuńczo-wychowawcze rodzin, a zaangażowanie do działań lokalnej społeczności, powoduje, że rodzina nie jest samotna w procesie zmiany, najbliższe otoczenie towarzyszy jej w dążeniu do lepszego wypełniania swoich funkcji i motywuje do pracy, która ma prowadzić do poprawy jej sytuacji życiowej. W trakcie całej współpracy z rodzinami realizowana będzie praca środowiskowo-rodzinna.

Projekt zakłada realizację następujących typów zadań:

- zadania realizowane w ramach rozwoju usług społecznych na wsparcie zaplanowane w projekcie będą skierowane bezpośrednio do osób lub rodzin najbardziej potrzebujących pomocy, w szczególności dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia, rodzin z dziećmi, w tym doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych, osób potrzebujących interwencji kryzysowej, osób doświadczonych przemocą lub pokrzywdzonych przestępstwem, osób zagrożonych uzależnieniami 

- planowane są m.in. działania:

a. mające na celu pogłębienie umiejętności wychowawczych rodziców, umiejętności społecznych u dzieci i młodzieży, wzmacniające więzi w rodzinie (m.in. warsztaty, szkolenia, kursy, wydarzenia kulturalne, rekreacyjne, także organizowane
z włączeniem instytucji gminnych, dotyczące m.in. rozwijania umiejętności wychowawczych u opiekunów oraz psychoedukacji dzieci);

b. mające na celu przywrócenie rodzinom przeżywającym trudności w wychowaniu dzieci zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapie i mediacje, pomoc prawna oraz organizacja spotkań dla rodzin). Działania te realizowane mogą być poprzez asystentów rodziny, specjalistów zewnętrznych oraz przy wsparciu instytucji gminnych;

c. mające na celu działania w zakresie komunikacji rodzinnej, realizowane m.in. poprzez mediacje rodzinne. Działania te realizowane mogą być poprzez wsparcie specjalistów zewnętrznych oraz przy wsparciu instytucji gminnych.

Szczegółowy katalog działań możliwych do realizacji w ramach projektu przedstawiony jest w Regulaminie wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, priorytet 9 „Włączenie i integracja EFS+”, konkurs nr FEWM.09.07-IZ.00-001/24.

3. Cel partnerstwa i zasady współpracy.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu pn. roboczą: Wzorowa rodzina-Ruciane - Nida do konkursu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, priorytet 9 „Włączenie i integracja EFS+”, konkurs nr FEWM.09.07-IZ.00-001/24.

Szczegółowe zasady partnerstwa zostaną określone w umowie o partnerstwie po zakończeniu negocjacji z wybranymi oferentami. Umowa o partnerstwie określi w szczególności:

a) przedmiot umowy,

b) prawa i obowiązki stron,

c) zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, w tym zakres realizowanych przez nich zadań,

d) partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,

e) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,

f) sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia lub umowy.

4. Kryteria wyboru partnera.

Wymagania wobec Partnera:

a) zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,

b) deklarowany wkład merytoryczny potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa,

c) doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze,

d) współpraca przy przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie, wybór partnerów ograniczony jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, określonych regulaminem konkursu.

Specyfikacja wymagań wobec partnera:

- doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, w szczególności:

a) projektów partnerskich i zadań publicznych,

b) ukierunkowanych na grupę docelową objętą interwencją projektową,

c) przedsięwzięć zrealizowanych na terenie powiatów mrągowskiego, piskiego lub szczycieńskiego (woj. warmińsko-mazurskie).

- zgodność oferowanego wkładu merytorycznego potencjalnego Partnera z realizacją celu partnerstwa;

- uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie;

- wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w  realizację projektu), organizacyjnych, technicznych;

- wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji Partnera.

5. Dokumenty stanowiące ofertę w niniejszym postępowaniu.

Warunkiem przystąpienia do otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania
i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. roboczą WZOROWA RODZINA-Ruciane - Nida jest złożenie oferty Formularza Oferty Partnera (wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia), w którym podmiot ubiegający się o wybór na partnera projektu w procedurze otwartego naboru zobowiązany jest:

a) wykazać zgodność profilu działalności z celami partnerstwa,

b) przedłożyć deklarację współpracy z partnerem wiodącym w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,

c) przedłożyć aktualny wypis KRS lub z odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera oraz umocowanie osób reprezentujących,

d) statut organizacji Oferenta,

e) przedłożyć oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,

f) przedłożyć sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty rok obrotowy zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598), a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności,

g) przedłożyć zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby podmiotu,

h) przedłożyć oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wybór na partnera o braku wykluczenia z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych),

i) określić zakres wkładu w realizację celów partnerstwa, w szczególności poprzez zagwarantowanie odpowiednich zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych, technicznych i finansowych oraz osoby, które będą bezpośrednio zaangażowane
w realizację projektu,

j) wykazać doświadczenie przy realizacji 3 projektów partnerskich i zadań publicznych obejmujących usługi społeczne w ciągu ostatnich 5 lat,

k) wykazać doświadczenia z ostatnich 5 lat w świadczeniu usług wsparcia społecznego ukierunkowanych na grupę docelową objętą interwencją,

l) wykazać doświadczenie w realizacji 1 projektu obejmującego usługi społeczne zrealizowanego na terenie powiatów mrągowskiego, piskiego lub szczycieńskiego
w ciągu ostatnich 5 lat.

Wymagania określone w pkt1 ppkt a-h stanowią kryteria formalne. Niespełnienie co najmniej jednego kryterium formalnego powoduje odrzucenie oferty.

Wymagania określone w pkt1 ppkt i-l stanowią kryteria merytoryczne, których wartość   punktowa została określona w formularzu oferty na partnera.

Oferent ma obowiązek poinformować osoby, których dane osobowe podaje w ofercie lub dokumentach złożonych wraz z ofertą, o udostępnieniu ich danych partnerowi wiodącemu w celu realizacji procesu wyboru partnera. Oferent zobowiązuje się w imieniu partnera wiodącego do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnił na potrzeby postępowania przetargowego, informacji, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot składający ofertę.

6. Termin i miejsce składania ofert oraz wybór partnera.
a) Oferty, w formie pisemnej, należy składać do dnia 19 kwietnia 2024 r. do godziny 14:00

pocztą lub osobiście na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polna 1, 12-220 Ruciane - Nida

w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

           Oferta partnerstwa do projektu pn. roboczą WZOROWA RODZINA-Ruciane - Nida

    – Nie otwierać do dnia 19 kwietnia 2024 r. przed godz. 14:30.

b) Oferta powinna zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji.

c) Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie. W przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu do MGOPS w Rucianem - Nidzie, nie data stempla pocztowego.

d) Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych zostaną odrzucone.

e) Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie będą zwracane Oferentom.

f) Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert będzie się odbywać w oparciu o punktację przyznaną według kryteriów wskazanych w Formularzu Oferty.

g) Na podstawie liczby punktów przyznanych dla poszczególnych ofert sporządzona zostanie lista rankingowa ocenionych ofert.

h) Z podmiotem, który zostanie wyłoniony w toku postępowania, zostanie zawarta Umowa Partnerska. 

i) Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej BIP Gminy Ruciane - Nida oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MGOPS w Rucianem - Nidzie, w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia naboru.

 

7. Procedura odwoławcza.

a) Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji partnera, mają możliwość wniesienia odwołania w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników naboru w formie pisemnej, na adres składania ofert.

b) Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu przez komisję powołaną przez Burmistrza Gminy Ruciane - Nida.

c) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego przewiduje się uwzględnienie kandydatury w tworzeniu ostatecznej listy partnerów.

d) Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej BIP Gminy Ruciane - Nida oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MGOPS w Rucianem – Nidzie Polna 1, 12-220 Ruciane – Nida i Urzędu Gminy w Rucianem - Nidzie, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane - Nida, w terminie do 1 dnia roboczego od dnia zakończenia procedury odwoławczej.

 

8. Informacja dodatkowa.

a) Planowany termin realizacji projektu: 24 m-ce, maks. 36 m-cy.

b) Partnerska realizacja projektu nie jest gwarantowana i będzie ona uzależniona od uzyskania środków dofinansowania jego realizacji w ramach wyboru projektów
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, priorytet 9 „Włączenie i integracja EFS+”, konkurs nr FEWM.09.07-IZ.00-001/24.

c) Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny oraz do zmiany niniejszego ogłoszenia.

d) Osoba uprawniona do kontaktu:

Monika Cwalińska - tel. 87 423 16 40, e-mail: mgops@ruciane-nida.pl

 

Ruciane - Nida, dn. 26.03.2024 r.

 

                                                                                                          

                                                                                                

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida

/-/Piotr Ryszard Feliński 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 26 mar 2024 14:48
Data opublikowania: wtorek, 26 mar 2024 14:53
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 153 razy