BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie - POŚ.6733.5.2024

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji    o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na rozbudowie umocnienia brzegów jeziora Bełdany w formie ścianki oporowej przy śluzie Guzianka I i Guzianka II na części działki ewidencyjnej  nr 42/5, obręb geodezyjny Iznota, Ruciane-Nida-obszar wiejski  na wysokości działki ewidencyjnej  nr 60,  obręb geodezyjny 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski.

Inwestorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - Panią Bożenę Ziółkowską.   

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.