BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie publicznego przetargu nieograniczonego nr GG-7224/231/08


Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:
a/ 2 działek leśnych położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Kowalik:
- ozn. nr geod. 172/70, o pow. 3,0001 ha
Cena wywoławcza 360.614,00 zł, wadium 70.000,00 zł, KW 19570.
- ozn. nr geod. 172/71, o pow. 3 ha
Cena wywoławcza 378.689,00 zł, wadium 75.000,00 zł, KW 19570
b/ działki budowlanej, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Ogrodniczej (droga):
- ozn. nr geod. 419/4, o pow. 518 m2
Cena wywoławcza 20.500,00 zł, wadium 4.000,00 zł, KW 13038,
c/ działki budowlanej dla której brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego a która w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego występuje jako teren predysponowany do zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
położonej w Wygrynach:
- ozn. nr geod. 41/10, o pow. 1.155 m2, KW 14866
Cena wywoławcza 28.600,00 zł, wadium 5.700,00 zł
Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu
21 sierpnia 2008 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2008 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
3. Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu działek leśnych zostanie doliczony koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży ( około 1.000,00 zł).
Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu działek budowlanych zostanie doliczony koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży i 22% podatek VAT.
Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy sprzedaży, Gmina Ruciane-Nida może odstąpić od zawarcia umowy kupna-sprzedaży działki, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)
8. Bliższych informacji na temat przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, tel. 0/87/4231036 w 52 lub 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.Data powstania: środa, 9 lip 2008 08:14
Data opublikowania: piątek, 11 lip 2008 13:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 sie 2008 10:29
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2433 razy