BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym nr GG-72241/54/08

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 261,
poz. 2603 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004
roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108) Burmistrz
Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza I publiczny przetarg ustny
nieograniczony w sprawie sprzedaży:
2 nieruchomości zabudowanych, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Bocznej,
ujawnionych w KW 13031, niżej wymienionych:
- ozn. nr. geod. 87/22, o pow. 1.809 m2, zabudowanej budynkiem użytkowym, parterowym, nie podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 151,84
m2 (była stolarnia po ZGKiM obecnie wykorzystywana na hurtownię materiałów
budowlanych), której wartość stanowi 43,55% ceny wywoławczej,
- ozn. nr geod. 87/23, o pow. 831 m2, zabudowanej budynkiem użytkowym
tj. magazynem z zapleczem socjalno-biurowym, parterowym, nie podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 342,06 m2, której wartość stanowi
56,45% ceny wywoławczej

cena wywoławcza netto wynosi 496.000,00 zł,
wadium wynosi 99.200,00 zł,

Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu
8 września 2008 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta
i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
Przetarg wyłania jednego nabywcę na obie nieruchomości.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w
wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5
września 2008 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w
Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym
w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie
później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 2 w tut. UMiG). Na dowodzie
wpłaty wadium winien figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierany
akt notarialny.
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg
zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie
zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
3. Do ceny sprzedaży nieruchomości ozn. nr geod. 87/22 ustalonej w drodze
przetargu stanowiącej jej 43,55% zostanie doliczony 22% podatek VAT.
Nieruchomość ozn. nr geod. 87/23 jest zwolniona z podatku VAT.
Osoba wygrywająca przetarg zwróci Gminie koszty poniesione na
przygotowanie dokumentacji sprzedaży.
Jeśli nabywcą wyżej wymienionych nieruchomości zostanie dotychczasowy
najemca tj. Przedsiębiorstwo BAMARED to wartość poniesionych przez niego
nakładów na ich remont zostanie odliczony od ceny sprzedaży według
wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego z urzędu na dzień
przetargu.
Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem
umowy notarialnej.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż
jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej
ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki nie stawi się bez
usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,
w celu zawarcia umowy sprzedaży, Gmina Ruciane-Nida może odstąpić od
zawarcia umowy kupna-sprzedaży działki, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi. Osoba przystępująca do przetargu winna posiadać ze sobą dowód
tożsamości. Do przetargu należy przystępować osobiście lub przez
pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła
wadium.
7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z
art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi
zmianami)
8. Bliższych informacji na temat przetargu można zasięgnąć w Urzędzie
Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2,
tel. 0/87/4231036 w 52 lub 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.


Data powstania: piątek, 1 sie 2008 10:56
Data opublikowania: piątek, 1 sie 2008 19:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 wrz 2008 13:21
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2399 razy