BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI nr GG-7145/18 - 24/08

GG- 7145/18/08
Ruciane-Nida, dnia 2008.07.25


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ukta
2. Numer działki : 205/2
3. Powierzchnia działki : 2.549 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 15505
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4, o powierzchni użytkowej 43,17 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokój, usytuowany na I pietrze budynku mieszkalnego nr 23 w Ukcie . Do lokalu mieszkalnego nr 4 przynależy piwnica o pow. 7,44 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje sprzedaż udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 98/1000 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 23 składa się z 8 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wraz z udziałem w gruncie wynosi 25.370,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 2.537,00 zł.
(słownie złotych : dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XII/96/2007 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 13 sierpnia 2007 roku została przeznaczona do sprzedaży.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści, tytułem nabycia na własność lokal mieszkalny z udziałem w gruncie wyżej wymienionym, kwotę 2.537,00 zł + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
10. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 12. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535. 13.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 25.07.2008 roku do dnia 15.08.2008 roku.


GG- 7145/19/08
Ruciane-Nida, dnia 2008.07.25


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ukta
2. Numer działki : 205/2
3. Powierzchnia działki : 2.549 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 15505
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 7, o powierzchni użytkowej 63,55 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc , usytuowany na poddaszu budynku mieszkalnego nr 23 w Ukcie . Do lokalu mieszkalnego nr 7 przynależy komórka o pow. 6,70 m2 i pomieszczenie gospodarcze o pow. 16,44 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje sprzedaż udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 168/1000 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 23 składa się z 8 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wraz z udziałem w gruncie wynosi 36.120,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 3.612,00 zł.
(słownie złotych : trzy tysiące sześćset dwanaście złotych).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XII/96/2007 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 13 sierpnia 2007 roku została przeznaczona do sprzedaży.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści, tytułem nabycia na własność lokal mieszkalny z udziałem w gruncie wyżej wymienionym, kwotę 3.612,00 zł + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
10. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 12. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535. 13.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 25.07.2008 roku do dnia 15.08.2008 roku.GG- 7145/20/08
Ruciane-Nida, dnia 2008.07.25


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Kwiatowa
2. Numer działki : 229/59
3. Powierzchnia działki : 811 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 12029
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 48,30 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, usytuowany na parterze budynku cztero-piętrowego nr 7 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej. Do lokalu mieszkalnego nr 2 przynależy piwnica o pow. 6,51 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 48,30/3271,50 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 7 składa się z 60 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wynosi 75.552,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote ). Cena udziału w gruncie wynosi 518,00 zł (słownie; pięćset osiemnaście złotych).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 7.555,20 zł.
(słownie złotych : siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i 20/100 groszy ).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XIX/17/2004 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 16.03.2004 roku została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. Nabywca z tytułu nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie wnosi na rzecz sprzedawcy pierwszą opłatę w wysokości 25% wartości udziału w gruncie tj. 129,50 zł z zastosowaniem 90% bonifikaty czyli 12,95 zł + 22% VAT tj. 2,84 zł = 15,79 zł przed spisaniem umowy notarialnej natomiast przez dalszy okres użytkowania wieczystego nabywca będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie, co w chwili obecnej stanowi 5,18 zł + 22%VAT tj. 1,13 zł = 6,31 zł.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści należność w kwocie 7.555,20 zł + 15,79 zł = 7.570,99 zł + koszt przygotowania dokumentacji sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
10. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 12. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535. 13.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 25.07.2008 roku do dnia 15.08.2008 roku.

GG 7145/21/08
Ruciane-Nida, dnia 2008.07.25


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Kwiatowa
2. Numer działki : 229/59
3. Powierzchnia działki : 811 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 12029
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 22, o powierzchni użytkowej 48,30 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, usytuowany na parterze budynku cztero-piętrowego nr 7 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej. Do lokalu mieszkalnego nr 22 przynależy piwnica o pow. 5,46m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 48,30/3271,50 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 7 składa się z 60 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wynosi 75.552,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote ). Cena udziału w gruncie wynosi 518,00 zł (słownie; pięćset osiemnaście złotych).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 7.555,20 zł.
(słownie złotych : siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i 20/100 groszy ).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XIX/17/2004 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 16.03.2004 roku została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. Nabywca z tytułu nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie wnosi na rzecz sprzedawcy pierwszą opłatę w wysokości 25% wartości udziału w gruncie tj. 129,50 zł z zastosowaniem 90% bonifikaty czyli 12,95 zł + 22% VAT tj. 2,84 zł = 15,79 zł przed spisaniem umowy notarialnej natomiast przez dalszy okres użytkowania wieczystego nabywca będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie, co w chwili obecnej stanowi 5,18 zł + 22%VAT tj. 1,13 zł = 6,31 zł.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści należność w kwocie 7.555,20 zł + 15,79 zł = 7.570,99 zł + koszt przygotowania dokumentacji sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
10. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 12. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535. 13.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 25.07.2008 roku do dnia 15.08.2008 roku.

GG- 7145/22/08
Ruciane-Nida, dnia 2008.07.25


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Kwiatowa
2. Numer działki : 229/59
3. Powierzchnia działki : 811 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 12029
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 41, o powierzchni użytkowej 60,75 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, usytuowany na parterze budynku cztero-piętrowego nr 7 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej. Do lokalu mieszkalnego nr 41 przynależy piwnica o pow. 5,18 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 60,75/3271,50 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 7 składa się z 60 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wynosi 93.488,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych ). Cena udziału w gruncie wynosi 652,00 zł (słownie; sześćset pięćdziesiąt dwa złote).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 9.348,80 zł.
(słownie złotych : dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i 80/100 groszy ).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XIX/17/2004 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 16.03.2004 roku została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. Nabywca z tytułu nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie wnosi na rzecz sprzedawcy pierwszą opłatę w wysokości 25% wartości udziału w gruncie tj. 155,00 zł z zastosowaniem 90% bonifikaty czyli 15,50 zł + 22% VAT tj. 3,41 zł = 18,91 zł przed spisaniem umowy notarialnej natomiast przez dalszy okres użytkowania wieczystego nabywca będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie, co w chwili obecnej stanowi 6,52 zł + 22%VAT tj. 1,43 zł = 7,95 zł.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści należność w kwocie 9.348,80 zł + 18,91 zł = 9.367,71 zł + koszt przygotowania dokumentacji sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
10. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 12. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535. 13.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 25.07.2008 roku do dnia 15.08.2008 roku.GG-7145/23/08
Ruciane-Nida, dnia 2008.07.25


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Kwiatowa
2. Numer działki : 229/59
3. Powierzchnia działki : 811 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 12029
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 25, o powierzchni użytkowej 60,75 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, usytuowany na II piętrze budynku cztero-piętrowego nr 7 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej. Do lokalu mieszkalnego nr 25 przynależy piwnica o pow. 5,75 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 60,75/3271,50 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 7 składa się z 60 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wynosi 98.888,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych ). Cena udziału w gruncie wynosi 652,00 zł (słownie; sześćset pięćdziesiąt dwa złote).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 9.888,80 zł.
(słownie złotych : dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i 80/100 groszy ).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XIX/17/2004 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 16.03.2004 roku została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. Nabywca z tytułu nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie wnosi na rzecz sprzedawcy pierwszą opłatę w wysokości 25% wartości udziału w gruncie tj. 155,00 zł z zastosowaniem 90% bonifikaty czyli 15,50 zł + 22% VAT tj. 3,41 zł = 18,91 zł przed spisaniem umowy notarialnej natomiast przez dalszy okres użytkowania wieczystego nabywca będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie, co w chwili obecnej stanowi 6,52 zł + 22%VAT tj. 1,43 zł = 7,95 zł.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści należność w kwocie 9.888,80 zł + 18,91 zł = 9.907,71 zł + koszt przygotowania dokumentacji sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
10. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 12. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535. 13.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 25.07.2008 roku do dnia 15.08.2008 roku.GG- 7145/24/08
Ruciane-Nida, dnia 2008.07.25


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Kwiatowa
2. Numer działki : 229/59
3. Powierzchnia działki : 811 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 12029
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 17, o powierzchni użytkowej 60,75 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, usytuowany na III piętrze budynku cztero-piętrowego nr 7 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej. Do lokalu mieszkalnego nr 17 przynależy piwnica o pow. 5,04 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 60,75/3271,50 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 7 składa się z 60 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wynosi 96.188,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych ). Cena udziału w gruncie wynosi 652,00 zł (słownie; sześćset pięćdziesiąt dwa złote).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 9.618,80 zł.
(słownie złotych : dziewięć tysięcy sześćset osiemnaście złotych i 80/100 groszy ).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XIX/17/2004 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 16.03.2004 roku została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. Nabywca z tytułu nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie wnosi na rzecz sprzedawcy pierwszą opłatę w wysokości 25% wartości udziału w gruncie tj. 155,00 zł z zastosowaniem 90% bonifikaty czyli 15,50 zł + 22% VAT tj. 3,41 zł = 18,91 zł przed spisaniem umowy notarialnej natomiast przez dalszy okres użytkowania wieczystego nabywca będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie, co w chwili obecnej stanowi 6,52 zł + 22%VAT tj. 1,43 zł = 7,95 zł.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści należność w kwocie 9.618,80 zł + 18,91 zł = 9.637,71 zł + koszt przygotowania dokumentacji sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
10. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 12. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535. 13.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 25.07.2008 roku do dnia 15.08.2008 roku.

Teresa Dąbrowska


Data powstania: piątek, 25 lip 2008 10:35
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lip 2008 11:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 sie 2008 11:14
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2154 razy