BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo garażowe.


Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działek budowlanych, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. 11-tego Listopada, przeznaczonych pod budownictwo garażowe oraz udziału w działce służącej do przejścia i dojazdu, ujawnionych w KW 29403, niżej wymienionych:
a/ działka ozn. nr geod. 227/35, o pow. 18 m2 wraz z 1/32 części działki ozn. nr geod. 227/32, o pow. 821 m2, cena wywoławcza netto 2.600,00 zł, wadium 520,00 zł,
b/ działka ozn. nr geod. 227/36, o pow. 18 m2 wraz z 1/32 części działki ozn. nr geod. 227/32, o pow. 821 m2, cena wywoławcza netto 2.600,00 zł, wadium 520,00 zł,
c/ działka ozn. nr geod. 227/46, o pow. 18 m2 wraz z 1/32 części działki ozn. nr geod. 227/32, o pow. 821 m2, cena wywoławcza netto 2.600,00 zł, wadium 520,00 zł,
d/ działka ozn. nr geod. 227/48, o pow. 18 m2 wraz z 1/32 części działki ozn. nr geod. 227/32, o pow. 821 m2, cena wywoławcza netto 2.600,00 zł, wadium 520,00 zł.
Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 22 września 2008 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2008 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 2 w tut. UMiG). Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nr geod. działki, którą zamierza się licytować. Jedno wpłacone wadium upoważnia do licytacji jednej wskazanej działki.
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
3. Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży ( około 1.000,00 zł).
Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy sprzedaży, Gmina Ruciane-Nida może odstąpić od zawarcia umowy kupna-sprzedaży działki, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami).
8. Bliższych informacji na temat przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2,
tel. 0/87/4231036 w 52 lub 0/87/4254452 , fax 0/87/4254456.

Data powstania: czwartek, 21 sie 2008 14:47
Data opublikowania: piątek, 22 sie 2008 09:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 wrz 2008 08:58
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2155 razy