BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego


Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:
- 2 działek nie zabudowanych, usługowo-mieszkalnych, przeznaczonych pod budowę stacji kontroli pojazdów, stację diagnostyczną, myjnię i mały warsztat ze sklepem oraz budynek mieszkalny jednorodzinny, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Ogrodniczej, ozn. nr geod. 453 i 452/1, o łącznej pow. 5.846 m2, ujawnionych w KW 12959,
cena wywoławcza wynosi 239,835,00 zł, wadium wynosi 47.900,00 zł.
Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu
9 października 2008 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium przelewem lub gotówką w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2008 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
3. Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży ( około 2.000,00 zł ) i 22% podatek VAT.
Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy sprzedaży, Gmina Ruciane-Nida może odstąpić od zawarcia umowy kupna-sprzedaży działki, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)
8. Bliższych informacji na temat przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2,
tel. 0/87/4231036 w 52 lub 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2008 14:46
Data opublikowania: piątek, 5 wrz 2008 09:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 paź 2008 07:19
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2259 razy