BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania terenu przyległego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami):

a/ ozn. nr geod. 109/7, pow. 10 m2, KW 13038,
cena sprzedaży 5.681,00 zł

b/ ozn. nr geod. 108/12, pow. 15 m2, KW 4471,
cena sprzedaży 8.521,00 zł

Położone: Ruciane-Nida ul.Dworcowa

Przedmiotem sprzedaży są 2 działki budowlana urządzone, stanowiące część ciągu pieszego przed Centrum lodowym, nad całością wykonane jest zadaszenie drewniane.
Powyższe działki przeznaczona są do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowanie terenu przyległego ozn. nr geod. 109/2 i 108/6, zgodnie z uchwałą nr XLVIII/78/2006 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 20.10.2006 roku, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 22% podatek VAT tj. 5.681,00 zł + 1249,82 zł + 8521,00 zł + 1.874,62 zł = 17.326,44 zł oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości około 1.000,00 zł.
Nabywca cenę sprzedaży winien wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie bądź winien wystąpić z wnioskiem o rozłożenie jej na raty roczne. Kwota rozłożona na raty jest oprocentowana i zabezpieczona hipotecznie na nabywanej działce. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy.
Protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej.
Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, na okres 21 dni a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.


Data powstania: piątek, 3 paź 2008 09:18
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: sobota, 25 paź 2008 09:57
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1843 razy