BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 euro

na dostawę nowego ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 423 10 36, fax 087 425 44 56, www.bip.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.z.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę nowego ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)
Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 16700000-2
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nowego ciągnika rolniczego o następujących wymaganiach i parametrach: ciągnik rolniczy nowy, rok produkcji 2008, silnik wysokoprężny - moc 82 kM – 105 kM,
- ilość cylindrów min. 4, skrzynia biegów mechaniczna, hydraulika - WOM tylny niezależny, - udźwig podnośnika hydraulicznego min. 2 800 kg, - zewnętrzne wyjście hydrauliczne min. 2, inne wymagania
- przednia oś napędowa z mechanizmem różnicowym, - tylny tuz, - dolny zaczep, uniwersalny, - kabina kierowcy z ogrzewaniem i wentylacją, - masa własna ciągnika 3 500 kg – 5 500 kg, - ciągnik powinien być przystosowany do pracy urządzeń (osprzętu): ładowacza czołowego, rozsiewacza komunalnego, pługa odśnieżającego hydraulicznego, ładowacza chwytakowego. - na dachu kabiny światła żółte pulsujące 2 szt.
Dostawca na dostarczony ciągnik udzieli gwarancji na okres co najmniej 18 miesięcy.
Kryteria oceny ofert:
- cena brutto za realizację zamówienia - 60%
- moc - 20%
- masa - 10%
- gwarancja - 10%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – w przedmiocie procedury zamówienia, tel. 087 425 44 51, w godz. 800- 1400, pokój nr 1.
Mariusz Wnuk – w przedmiocie zamówienia, tel. 087 425 44 31, w godz. 800- 1400, pokój nr 8.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 18 listopada 2008 r., godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 listopada 2008 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oryginału lub potwierdzonej kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Warunkiem tego jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP w dniu 07 listopada 2008 r.

Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 07 listopada 2008 r.
Data powstania: piątek, 7 lis 2008 10:57
Data opublikowania: piątek, 7 lis 2008 12:42
Data przejścia do archiwum: środa, 19 lis 2008 12:19
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2139 razy