BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działek budowlanych, nie zabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, niżej wymienionych:
a/.działki budowlanej, położonej w Wólce, ozn. nr geod. 74, o pow. 2.900 m2, ujawnionej w KW 15484, dla której ustalona jest cena wywoławcza w wysokości 52.400,00 zł oraz wadium w wysokości 10.400,00 zł.
b/.działki budowlanej, położonej w Wólce, ozn. nr geod. 75, o pow. 1.800 m2, ujawnionej w KW 15484 , dla której ustalona jest cena wywoławcza w wysokości 34.000,00 zł oraz wadium w wysokości 6.800,00 zł,
c/ działki budowlanej, położonej w Gałkowie, ozn. nr geod. 161/6, o pow. 1.419 m2, ujawnionej w KW 12661 dla której ustalona jest cena wywoławcza w wysokości 50.000,00 zł oraz wadium w wysokości 10.000,00 zł
Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu
15 grudnia 2008 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium przelewem lub gotówką w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2008. roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
3 Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy sprzedaży, Gmina Ruciane-Nida może odstąpić od zawarcia umowy kupna-sprzedaży działki, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)
8. Bliższych informacji na temat przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2,
tel. 0/87/4231036 w 52 lub 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.


Data powstania: czwartek, 13 lis 2008 07:53
Data opublikowania: piątek, 14 lis 2008 09:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 gru 2008 12:20
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2257 razy