BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy

na „Budowę sali gimnastycznej i stołówki przy Szkole Podstawowej w m. Ukta, gmina Ruciane-Nida – Etap I”
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 423 10 36, fax 087 425 44 56, www.bip.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.z.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę Sali gimnastycznej i stołówki z zapleczem przy Szkole Podstawowej w m. Ukta gmina Ruciane-Nida – Etap I zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)
Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 54212222-8, 45210000-2
Termin realizacji zamówienia: 31 grudzień 2009 r..
Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej (o wym. 29,28 m x 18,06 m) i stołówki (o wym. 26,19 m x 14,53 m) z zapleczem - etap I obejmującym:
- przygotowanie terenu pod budowę sali gimnastycznej i stołówki z zapleczem i łącznikiem do budynku szkoły;
- roboty w zakresie burzenia i ziemne;
- roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
- roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych;
- montaż konstrukcji metalowych;
- specjalne roboty budowlane inne niż dachowe;
- wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz roboty podobne;
- roboty w zakresie stolarki okiennej.
Kryteria oceny ofert:
- cena - 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – w przedmiocie procedury zamówienia, tel. 087 425 44 51, w godz. 800- 1400, pokój nr 1.
Artur Chudzik – w przedmiocie zamówienia, tel. 087 425 44 31, w godz. 800- 1400, pokój nr 8.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 19 grudnia 2008 r., godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 grudnia 2008 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w pkt 4 ppkt 6) lit. c, d, g SIWZ i oświadczenia określonego w pkt 4 ppkt 6) lit. b SIWZ,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w pkt 4 ppkt 6) lit. f, h SIWZ i oświadczenia określonego w pkt 4 ppkt 6) lit. b SIWZ,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w pkt 4 ppkt 6) lit. e SIWZ i oświadczenia określonego w pkt 4 ppkt 6) lit. b SIWZ,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w pkt 4 ppkt 6) lit. b SIWZ,
5. akceptują warunki i wymagania określone w niniejszej SIWZ,
6. dysponują minimum po jednej osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami: w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie „Wykazu osób przewidzianych do wykonania zamówienia” załącznik nr 3 do SIWZ,
7. wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 pracę podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie „Wykazu podobnych wykonanych prac” – załącznik nr 4 do SIWZ,
8. posiadają dostęp do środków finansowych w wysokości nie niższej niż 500.000 zł. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w pkt 4 ppkt 6) lit. e SIWZ
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego
Zamawiający przewiduje wnoszenia wadium w wysokości 30 000,00 zł w formach Ustawowych
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP w dniu 27 listopada 2008 r.

Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 27 listopada 2008 r.
Data powstania: czwartek, 27 lis 2008 08:30
Data opublikowania: czwartek, 27 lis 2008 12:20
Data przejścia do archiwum: niedziela, 21 gru 2008 10:49
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2387 razy