BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

PODATKI 2009

INFORMACJA DLA OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie uprzejmie informuje, że:
- zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zm.) Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podstawą do naliczenia podatku od nieruchomości na 2009 rok są stawki wynikające z Uchwały Nr XXIX/93/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie: stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa (w załączeniu).

- zgodnie z art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 ze zm.) Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych obowiązane są składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podstawą do obliczenia podatku rolnego od posiadanych gruntów na terenie Gminy Ruciane-Nida na 2009 rok jest cena 1q żyta wynikająca z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 17 października 2008 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku i wynosi 55,80 zł za 1 dt, sanowi to stawki: 2,5 q – 139,5000 zł od 1 ha przeliczeniowego (gospodarstwa rolne), oraz 5,0 q – 279,0000 zł od 1 ha użytków rolnych (grunty pozostałe nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych).

- zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Rolnej Skarbu Państwa obowiązane są składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podstawą do naliczenia podatku leśnego na 2009 rok jest stawka wynikająca z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2008 roku (M. P. z 2008 r., Nr 81, poz. 718), która wynosi 152,53 zł za 1 m3 drewna, stanowi to stawkę 33,5566 zł za 1 ha fizyczny lasu oraz dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych kwota ta ulega obniżeniu o 50% i wynosi 16,7783 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Podatek od nieruchomości oraz podatek leśny płaci się w ratach proporcjonalnych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, natomiast podatek rolny płacony jest w proporcjonalnych ratach, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Nie zapłacenie określonego w deklaracji w/w podatku spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wraz z odsetkami za zwłokę.

W załączeniu przesyła się: - Uchwała Nr XXIX/93/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie: stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa,
- deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości – DN-1,
- deklaracja w sprawie podatku rolnego – DR-1,
- deklaracja w sprawie podatku leśnego – DL-1.

Sporządziła:
Magda Drabińska

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 9 sty 2009 09:24
Data opublikowania: piątek, 9 sty 2009 09:41
Data przejścia do archiwum: środa, 12 sty 2011 10:02
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3329 razy