BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy
Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Kwiatowa
2. Numer działki :

- - ozn. nr geod. 229/8, o pow. 650 m2,
3. Numer księgi wieczystej:
KW
12012 .
4. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 41, o powierzchni
użytkowej 47,24 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i
przedpokoju, usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego
pięciokondygnacyjnego nr 4 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej. Do
lokalu mieszkalnego nr 41 przynależy piwnica o pow. 2,94 m2. Wraz ze
sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje oddanie w
użytkowanie wieczyste , na okres 99 lat, udziału w wyżej wymienionej
działce wielkości 47,24/2446 części oraz taki sam udział w częściach
wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do
wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 4 posiada 55 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego
umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
5. Cena lokalu wynosi 66.243,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć
tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote ), udział w gruncie 617,00 zł.
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na
podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia
31.01.2007 roku wynosi 6.624,30 zł. (słownie złotych : sześć tysięcy
sześćset dwadzieścia cztery złotych i trzydzieści groszy ).
Do ceny sprzedaży lokalu z udziałem w gruncie zostaną doliczone koszty
przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy
Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XIX/16/2004 Rady Miejskiej w
Rucianem-Nidzie z dnia 16.03.2004 roku została przeznaczona do oddania w
użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat. Nabywca z tytułu nabycia w
użytkowanie wieczyste udziału w gruncie wnosi na rzecz sprzedawcy pierwszą
opłatę w wysokości 25% wartości udziału w gruncie tj. 154,25 zł od której
stosujemy bonifikatę w wysokości 90%, czyli 15,42 zł + 22% VAT tj. 3,39 zł
= 18,81zł przed spisaniem umowy notarialnej natomiast przez dalszy okres
użytkowania wieczystego nabywca będzie wnosił do 31 marca każdego roku
opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie, co w chwili obecnej
stanowi 6,17 zł + 22% VAT tj.
1,35 zł = 7,52 zł. 7. Umowa notarialna zostanie sporządzona
w Kancelarii Notarialnej w Piszu na koszt nabywcy.
8. Nabywca uiści należność w kwocie 6.624,30 zł + 18,81 zł + koszt
przygotowania dokumentacji do sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i
Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku
Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
9. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr
XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
10. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.
1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54,
poz. 535.
11.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres
21 dni t.j. od dnia
23.01.2009 roku do dnia 13.02.2009 roku.
Data powstania: piątek, 23 sty 2009 14:20
Data opublikowania: piątek, 23 sty 2009 14:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 lut 2009 07:58
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1933 razy