BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy
Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Kwiatowa
2. Numer działki : 229/59
3. Powierzchnia działki : 811 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 12029
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 18, o powierzchni
użytkowej 48,30 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i
przedpokoju, usytuowany na III piętrze budynku cztero-piętrowego nr 7 w
Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej. Do lokalu mieszkalnego nr 18
przynależy piwnica o pow. 5,46 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego
lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99
lat, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 48,30/3271,50 części
oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz
urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych
lokali.
Budynek mieszkalny nr 7 składa się z 60 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego
umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wynosi 78.280,00 zł (słownie:
siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych ). Cena
udziału w gruncie wynosi 518,00 zł (słownie; pięćset osiemnaście
złotych).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na
podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia
31.01.2007 roku wynosi 7.828,00 zł.
(słownie złotych : siedem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania
dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy
Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XIX/17/2004 Rady Miejskiej w
Rucianem-Nidzie z dnia 16.03.2004 roku została przeznaczona do oddania w
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. Nabywca z tytułu nabycia w
użytkowanie wieczyste udziału w gruncie wnosi na rzecz sprzedawcy pierwszą
opłatę w wysokości 129,50 zł od której stosuje się bonifikatę w wysokości
90%, czyli 12,95 zł + 22% VAT tj. 2,84 zł = 15,79 zł przed spisaniem
umowy notarialnej natomiast przez dalszy okres użytkowania wieczystego
nabywca będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1%
wartości udziału w gruncie, co w chwili obecnej stanowi 5,18 zł + 22%VAT
tj. 1,13 zł = 6,31 zł.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści należność w kwocie 7.828,00 zł + 15,79 zł = 7.843,79
zł + koszt przygotowania dokumentacji sprzedaży, w drodze jednorazowej
wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu
Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w
Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
10. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr
XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
12. Sprzedaż lokalu jest
zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku
od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535.
13.Wykaz niniejszy podaje się do
publicznej wiadomości na okres 21 dni
t.j. od dnia 23.01.2009 roku do dnia 13.02.2009 roku.
Data powstania: piątek, 23 sty 2009 14:27
Data opublikowania: piątek, 23 sty 2009 14:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 lut 2009 07:58
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1787 razy