BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy

na „Dostawę żwiru-pospółki na teren miasta i gminy Ruciane-Nida”
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 423 10 36, fax 087 425 44 56, www.bip.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.z.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę żwiru-pospółki na teren miasta i gminy Ruciane-Nida zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 14212120-7, 60100000-9
Termin realizacji zamówienia do 31.12.2009 r.
Przedmiotem zamówienia są dostawy żwiru-pospółki na teren miasta i gminy Ruciane-Nida wraz z załadunkiem i rozładunkiem w ilości do 3000 ton w miejsca wskazane przez Zamawiającego, wg oddzielnych zleceń, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteria oceny ofert:
cena - 100 %
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – w przedmiocie procedury zamówienia, tel. 087 425 44 51, w godz. 800- 1400, pokój nr 1.
Artur Chudzik – w przedmiocie zamówienia, tel. 087 425 44 31, w godz. 800- 1400, pokój nr 8.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 10 lutego 2009 r., godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 lutego 2009 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oryginału lub potwierdzonej kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, poświadczonej kserokopii dokumentu stwierdzającego legalność żwirowni z której będzie dostarczany żwir wraz z zezwoleniem na jego pozyskiwanie oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca będzie posiadał własne 2 (dwa) samochody samowyładowcze o ładowności 16 ton i więcej. Do oświadczenia dołączyć potwierdzone kserokopie dowodów rejestracyjnych sprzętu wykorzystanego przy wykonywaniu zamówienia oraz ich ubezpieczenia. oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Warunkiem tego jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
Zamawiający w razie potrzeby może udzielić zamówienia uzupełniającego dotyczącego przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.
Ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP w dniu 30 stycznia 2009 r.

Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 30 stycznia 2009 r.
Data powstania: piątek, 30 sty 2009 12:55
Data opublikowania: piątek, 30 sty 2009 13:58
Data przejścia do archiwum: środa, 11 lut 2009 08:31
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2002 razy