BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku z późn. zmianami)

Nr geod. 24/2, pow. 3.200 m2,
położenie: Wejsuny.
Cena netto 126.848,00 zł
KW 13651

Przedmiotem sprzedaży jest działka nie zabudowana, która zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym.

Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, w wykonaniu uchwały nr XXV/71/2008 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie, z dnia 30.09.2008 roku.
Nabywca wyłoniony w przetargu uiszcza cenę sprzedaży przed spisaniem umowy notarialnej.
Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.
Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie 22% podatek VAT i koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, na okres 21 dni a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu,
na okres od dnia 6.03.2009 roku do dnia 27.03.2009 roku
Data powstania: czwartek, 5 mar 2009 12:43
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 mar 2009 09:02
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1596 razy