BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy

na „Wyłapywanie i zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy Ruciane-Nida”
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 423 10 36, fax 087 425 44 56, www.bip.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wyłapywanie i zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy Ruciane-Nida zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 85200000-1
Termin realizacji zamówienia 36 miesięcy od podpisania umowy.
Przedmiotem zamówienia są:
a) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych psów z terenu miasta i gminy Ruciane-Nida i przewożenie ich do schroniska, a w przypadkach szczególnych do zakładu weterynaryjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 2998 r. Nr 116, poz. 753) po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Do wyłapania zwierząt Wykonawca przystąpi nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego;
b) dozór i utrzymanie wyłapanych psów z terenu miasta i gminy Ruciane-Nida;
c) prowadzenie obserwacji nowo przyjętych psów w okresie kwarantanny;
d) identyfikacja psów przyjmowanych do schroniska;
e) prowadzenie ewidencji przyjmowania i wydawania psów;
f) prowadzenie działań, mających na celu przekazywanie psów nowym opiekunom;
g) zapewnienie dozoru weterynaryjnego zwierzętom umieszczonym w schronisku odłowionych z terenu miasta i gminy Ruciane-Nida w ścisłej współpracy z lekarzem weterynarii na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteria oceny ofert:
cena - 100 %
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – w przedmiocie procedury zamówienia, tel. 087 425 44 51, w godz. 800- 1400, pokój nr 1.
Mariusz Wnuk – w przedmiocie zamówienia, tel. 087 425 44 31, w godz. 800- 1400, pokój nr 8.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 16 marca 2009 r., godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 marca 2009 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w pkt 4 ppkt 6) lit. c, d SIWZ i oświadczenia określonego w pkt 4 ppkt 6) lit. b SIWZ;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w pkt 4 ppkt 6) lit. e SIWZ i oświadczenia określonego w pkt 4 ppkt 6) lit. b SIWZ;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w pkt 4 ppkt 6) lit. b SIWZ;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w pkt 4 ppkt 6) lit. b SIWZ;
5) akceptują warunki i wymagania określone w SIWZ.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego
Ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP w dniu 05 marca 2009 r.

Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 05 marca 2009 r.
Data powstania: czwartek, 5 mar 2009 11:02
Data opublikowania: czwartek, 5 mar 2009 11:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 mar 2009 08:13
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1982 razy