BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy

na „Profilowanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida”
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 423 10 36, fax 087 425 44 56, www.bip.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na „Profilowanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 45233142-6
Termin realizacji zamówienia do 31.12.2009 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) profilowanie nawierzchni dróg gruntowych gminnych poprzez wyrównanie nawierzchni profilarką lub równiarką posiadającą podobne parametry, pozwalające na wyprofilowanie dróg żwirowych.
b) zamówienie przewiduje profilowanie dróg w ilości do 500 godzin wg zapotrzebowań.
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteria oceny ofert:
cena - 100 %
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – w przedmiocie procedury zamówienia, tel. 087 425 44 51, w godz. 8 00- 14 00, pokój nr 1.
Artur Chudzik – w przedmiocie zamówienia, tel. 087 425 44 31, w godz. 8 00- 14 00, pokój nr 8.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 31 marca 2009 r., godz. 9 30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 marca 2009 r. o godz. 10 00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w pkt 4 ppkt 6) lit. c, SIWZ i oświadczenia określonego w pkt 4 ppkt 6) lit. b SIWZ;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w pkt 4 ppkt 6) lit. d SIWZ i oświadczenia określonego w pkt 4 ppkt 6) lit. b SIWZ;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w pkt 4 ppkt 6) lit. b SIWZ;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w pkt 4 ppkt 6) lit. b SIWZ;
5) akceptują warunki i wymagania określone w niniejszej SIWZ.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
Zamawiający w razie potrzeby może udzielić zamówienia uzupełniającego dotyczącego przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.
Ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP w dniu 20 marca 2009 r.

Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 20 marca 2009 r.
Data powstania: piątek, 20 mar 2009 13:35
Data opublikowania: piątek, 20 mar 2009 14:41
Data przejścia do archiwum: środa, 1 kwi 2009 08:46
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1990 razy