BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy

na „Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Ruciane-Nida”
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 423 10 36, fax 087 425 44 56, www.bip.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Ruciane-Nida” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 60112000-6
Termin realizacji zamówienia - 20 miesięcy (dwa lata szkolne) - od 1 września 2009 r. do 30 czerwca 2011 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje pięć części
a) pięć tras przewozowych, którymi będzie odbywać się dowóz dzieci do szkół zgodnie z obowiązującymi ustaleniami w Zespole Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w następujący sposób:
- część 1 – trasa nr 1 (Niedźwiedzi Róg – Głodowo – Końcewo – Wejsuny – Ruciane- Nida – Wólka – Wygryny – Ruciane – Onufryjewo – Warnowo)
długość trasy - 98 km, wymagana ilość miejsc – 32 (45 dzieci dowożonych w różnych godzinach)
- część 2 – trasa nr 2 (Kamień – Iznota – Ukta - Zameczek)
długość trasy - 44 km, wymagana ilość miejsc – 13
- część 3 – trasa nr 3 (Szeroki Bór – Nida – Ruciane – Ukta – Wejsuny – Łupki)
długość trasy - 106 km, wymagana ilość miejsc – 9
- część 4 – trasa nr 4 (Zamorduje – Dębowo – Skonal – Kowalik – Ruciane-Nida)
długość trasy - 54 km, wymagana ilość miejsc – 10
- część 5 – trasa nr 5 (Majdan – Ruciane-Nida – Pisz)
długość trasy - 106 km, wymagana ilość miejsc – 2
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteria oceny ofert:
cena - 100 %
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – w przedmiocie procedury zamówienia, tel. 087 425 44 51, w godz. 800- 1400, pokój nr 1.
Grażyna Jagłowska – w przedmiocie zamówienia, tel. 087 425 44 41, w godz. 800- 1400, pokój nr 23.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 14 kwietnia 2009 r., godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 kwietnia 2009 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w pkt IV ppkt 6 lit. c, d, h SIWZ i oświadczenia określonego w pkt IV ppkt 6 lit. b SIWZ;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w pkt IV ppkt 6 lit. j, k, l SIWZ oraz oświadczenia określonego w pkt IV ppkt 6 lit. b SIWZ;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w pkt IV ppkt 6 lit. e, f, g, i SIWZ oświadczenia określonego w pkt IV ppkt 6 lit. b SIWZ;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w pkt IV ppkt 6 lit. b SIWZ;
5) akceptują warunki i wymagania określone w SIWZ.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP w dniu 02 kwietnia 2009 r.

Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 02 kwietnia 2009 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 2 kwi 2009 09:50
Data opublikowania: czwartek, 2 kwi 2009 12:08
Data edycji: poniedziałek, 6 kwi 2009 14:03
Data przejścia do archiwum: środa, 15 kwi 2009 13:15
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2082 razy
Ilość edycji: 1