BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie przetargu ustnego ograniczonego


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, nie zabudowanej, ozn. nr geod. 352, o pow. 191 m2, ujawnionej w księdze wieczystej KW 12960, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest w części pod pas zieleni wzdłuż jeziora Nidzkiego a w części pod teren ulicy obsługujący zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, nie urządzony.
W ewidencji gruntów występuje jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy (Bz).
Cena wywoławcza wynosi 14.545,00 zł (netto).
Wadium wynosi 2.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 15 maja 2009 roku, o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie Aleja Wczasów 4, sala nr 4.
W przetargu mogą brać udział właściciele terenu przyległego ozn. nr ged. 350 i 351, położonego w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 11 maja 2009 roku włącznie, do godziny 15.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie Al. Wczasów 4, pokój nr 2 dokumentu potwierdzającego, iż są właścicielami działki przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie Al. Wczasów 4, najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie, w terminie do dnia 8 maja 2009 roku włącznie.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od zamknięcia przetargu.
Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 22% podatku VAT.
Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Ruciane-Nida.
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie Al. Wczasów 4, tel. 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny.
Data powstania: czwartek, 9 kwi 2009 13:46
Data opublikowania: piątek, 10 kwi 2009 10:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 maj 2009 10:43
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2230 razy