BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego


Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:
a/ nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, nie zabudowanej, ozn. nr geod. 24/2, o pow. 3.200 m2, ujawnionej w KW 13651, położonej w Wejsunach.
Cena wywoławcza netto wynosi 126.848,00 zł,
Wadium wynosi 25.000,00 zł.
b/ nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, nie zabudowanej, ozn. nr geod. 148, o pow. 2.400 m2, ujawnionej w KW 15486, położonej w Śwignajnie.
Cena wywoławcza netto wynosi 44.808,00 zł.
Wadium wynosi 8.000,00 zł.
Nieruchomości gruntowe będące przedmiotem przetargu przeznaczone są pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z budynkiem gospodarczym na podstawie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy.
Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu
15 maja 2009 roku, o godzinie 10.30, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2009 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 22% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
7. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.


Data powstania: czwartek, 9 kwi 2009 13:49
Data opublikowania: piątek, 10 kwi 2009 10:11
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 maj 2009 10:43
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2277 razy