BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI


stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania terenu przyległego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), niżej wymienionej:

Ozn. nr geod. 353/5, o pow. 42 m2,
Położona: Ruciane-Nida ul. Wiejska
KW 12960
Cena netto 2.900,00 zł
Przeznaczona w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną adaptowaną.

1.Powyższa nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowanie terenu przyległego ozn. nr geod. 356/2, zgodnie z uchwałą nr XXXII/116/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 30.12.2008 roku, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2.Ceny sprzedaży brutto wynosi 3.538,00 zł ( cena netto 2.900,00 zł + 22% podatek VAT 638,00 zł = 3.538,00 zł). Ponadto nabywca pokrywa koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
3.Nabywca cenę sprzedaży uiszcza jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie lub może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie jej na raty roczne.
4.Protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej.
5.Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, na okres 21 dni ( od dnia 17.04.2009 roku do dnia 8.05.2009 roku) a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.


Data powstania: środa, 15 kwi 2009 14:13
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 maj 2009 08:04
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1674 razy