BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Kolejowa
2. Numer działki : 205/3
3. Powierzchnia działki : 531 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 18454
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 11, o powierzchni użytkowej 29,10 m2, składający się z 1 pokój, kuchnia, łazienki z wc i przedpokoju, usytuowany na I piętrze budynku cztero-piętrowego nr 8 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej. Do lokalu mieszkalnego nr 11 przynależy piwnica o pow. 3,32 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 29,10/1028,36 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 8 składa się z 24 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wynosi 47.594,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote). Cena udziału w gruncie wynosi 666,00 zł.
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 4.759,40 zł.
(słownie : cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XVIII/141/2007 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 28.12.2007 roku została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. Nabywca z tytułu nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie wnosi na rzecz sprzedawcy pierwszą opłatę w wysokości 166,50 zł od której stosujemy bonifikatę w wysokości 90%, czyli 16,65 zł + 22% VAT tj. 3,66 zł = 20,31zł przed spisaniem umowy notarialnej natomiast przez dalszy okres użytkowania wieczystego nabywca będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie, co w chwili obecnej stanowi 6,66 zł + 22%VAT tj. 1,46 zł = 8,12 zł.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści należność w kwocie 4.759,40 zł + 20,31 zł = 4.779,71 zł + koszt przygotowania dokumentacji sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
10. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 12. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami. 13.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. od dnia 17.04.2009 roku do dnia 8.05.2009 roku.


Data powstania: środa, 15 kwi 2009 09:17
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 maj 2009 08:04
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2016 razy