BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie

o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
GN-7624/3/09

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) po otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak RDOŚ-28-OON-6635-011-057/09/ab z dnia 19 marca 2009 r. oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS-4316/10-01/09 z dnia 31 marca 2009 r.

p o s t a n a w i a m

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody wraz z wodociągiem wody surowej, na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 3123/1, 226/9, 220/6, 220/5, 582, 226/34 oraz 221/2, obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000

u z a s a d n i e n i e

Gmina Ruciane-Nida stwierdziła konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody wraz z wodociągiem wody surowej, na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 3123/1, 226/9, 220/6, 220/5, 582, 226/34 oraz 221/2, obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000. Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz z stosowną dokumentacją przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, celem wydania opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) należy do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich, strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych; obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia (nie wywoła konfliktów społecznych), obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i małoznaczący. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 „PUSZCZA PISKA” (kod obszaru: PLB280008), utworzonego na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 ze zm.). Planowane przedsięwzięcie nie jest bezpośrednio związane z ochrona tego obszaru ani nie wynika z tej ochrony, a tym samym może potencjalnie negatywnie oddziaływać na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz jego integralność.
Dokonano szczegółowej analizy dokumentacji, uwzględniając szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w tym:
• Rodzaj i charakterystykę, a także skalę oddziaływania przedsięwzięcia ograniczonego lokalnie do miejsca i okresu realizacji inwestycji
• Lokalizację przedsięwzięcia w ciągu dróg publicznych w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej miejscowości Ruciane-Nida
Po dokonaniu wnikliwej analizy w ocenie organu nie jest prawdopodobne, aby planowane przedsięwzięcie mogło znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko oraz na siedliska/stanowiska gatunków ptaków z załącznika nr I Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa z załącznika, dla ochrony których wyznaczony został OSO Natura 2000 Puszcza Piska.
Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak RDOŚ-28-OON-6635-011-057/09/ab z dnia 19 marca 2009 r., jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem znak ZNS-4316/10-01/09 z dnia 31 marca 2009 r. wyrazili opinię o braku konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego postanawiam jak na wstępie

P o u c z e n i e

Na powyższe postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.
Otrzymują:
1. Gmina Ruciane-Nida
2. Nadleśnictwo Maskulińskie
3. Polski Związek Działkowców w Warszawie
4. urzędowa tablica ogłoszeń + BIP
5. a/a


Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Data powstania: czwartek, 9 kwi 2009 07:28
Data opublikowania: czwartek, 9 kwi 2009 08:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 kwi 2009 09:19
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1950 razy