BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) niżej wymienionej:
- nieruchomość gruntowa nie zabudowana, ozn. nr geod. 707, o pow. 188 m2,
ujawniona w księdze wieczystej KW 13020,
przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena netto - 11.600,00 zł

1. Powyższa nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego dla właścicieli terenów przyległych, zgodnie z uchwałą nr XXXII/113/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 30 grudnia 2008 roku, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Nabywca pokrywa koszt aktu notarialnego i koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz 22% podatek VAT.

3. Nabywca cenę sprzedaży uiszcza najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.

4. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, na okres 21 dni (od dnia 24.04.2009 roku do dnia 15.05.2009 roku) a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronach internetowych.
Data powstania: poniedziałek, 20 kwi 2009 09:25
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 maj 2009 10:43
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1675 razy