BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania terenu przyległego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), niżej wymienionej:

Działka nie zabudowana przeznaczona pod zabudowę, ozn. nr geod. 607/2, o pow. 51 m2,
Położona: Ruciane-Nida ul. Kasztanowa
KW – 13038
Cena netto – 3.200,00 zł
Działka ozn. nr geod. 607/2 w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla sąsiedztwa.

1 Przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowanie terenu przyległego ozn. nr geod. 226/47, zgodnie z uchwałą nr XXXII/117/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 30 grudnia 2008 roku, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Ceny sprzedaży brutto wynosi 3.904,00 zł ( cena netto – 3.200,00 zł + 22% podatek VAT – 704,00 zł = 3.904,00 zł). Ponadto nabywca pokrywa koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
3. Nabywca cenę sprzedaży uiszcza jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie lub może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie jej na raty roczne.
4. Protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej.
5. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, na okres 21 dni ( od dnia 24.04.2009 roku do dnia 15.05.2009 roku) a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronach internetowych urzędu.Data powstania: poniedziałek, 20 kwi 2009 09:29
Data opublikowania: piątek, 24 kwi 2009 08:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 maj 2009 10:43
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1886 razy