BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawt

na „Powiększenie powierzchni użytkowej Domu Kultury w Rucianem-Nidzie”
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 423 10 36, fax 087 425 44 56, www.bip.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na „Powiększenie powierzchni użytkowej Domu Kultury w Rucianem-Nidzie” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)
Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 45212420-6, 45261000-4
Termin realizacji zamówienia: 31 grudnia 2009 r..
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa poddasza (o wym. zew.: 12,40 m x 28,80 m) oraz dobudowa sali widowiskowej (o wym. zew.: 10,00 m 15,00 m i wys. 5,90 m) obejmującym:
- przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne;
- zdjęcie istniejącego pokrycia dachowego z eternitu falistego;
- roboty betoniarskie i murarskie;
- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych oraz roboty podobne;
- roboty w zakresie stolarki budowlanej i ciesielskie;
- roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne i sanitarne, hydrauliczne i elektryczne;
- roboty malarskie
- pokrywanie podłóg i ścian
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryteria oceny ofert:
- cena - 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – w przedmiocie procedury zamówienia, tel. 087 425 44 51, w godz. 800- 1400, pokój nr 1.
Artur Chudzik – w przedmiocie zamówienia, tel. 087 425 44 31, w godz. 800- 1400, pokój nr 8.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 22 maja 2009 r., godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 maja 2009 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w pkt 4 ppkt 6) lit. c, d, f SIWZ i oświadczenia określonego w pkt 4 ppkt 6) lit. b SIWZ,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w pkt 4 ppkt 6) lit. e, g SIWZ i oświadczenia określonego w pkt 4 ppkt 6) lit. b SIWZ,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w pkt 4 ppkt 6) lit. b SIWZ,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w pkt 4 ppkt 6) lit. b SIWZ,
5. akceptują warunki i wymagania określone w niniejszej SIWZ,
6. dysponują minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami: w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
7. wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 pracę podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie „Wykazu podobnych wykonanych prac” – załącznik do SIWZ,
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP w dniu 29 kwietnia 2009 r.

Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 29 kwietnia 2009 r.
Data powstania: środa, 29 kwi 2009 12:46
Data opublikowania: środa, 29 kwi 2009 13:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 maj 2009 15:41
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2004 razy