BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8. ustawy

na „Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni opalanej zrębkami drewnianymi o mocy 500 kW dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Ruciane-Nida„
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 423 10 36, fax 087 425 44 56, www.bip.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na „Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni opalanej zrębkami drewnianymi o mocy 500 kW dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Ruciane-Nida”„ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)
Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 45251250-8, 45213250-0, 71321200-6
Termin realizacji zamówienia: 31 grudzień 2009 r..
1. Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni opalanej zrębkami drewnianymi o mocy 500 kW dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Ruciane-Nida ”na bazie dwóch kotłów centralnego ogrzewania o mocy 250 kW każdy.
2. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie:
• Opracowanie dokumentacji technicznej kotłowni w zakresie:
- Technologia kotłowni opalanej zrębkami drewnianymi o mocy 500 kW;
- System podawania paliwa do kotła – ruchoma podłoga;
- Instalacje elektryczne kotłowni;
- Instalacje sanitarne;
- Aktualizacja Projektu budowlanego budynku kotłowni;
- Przyłącze c.o. do budynku Szkoły Podstawowej i Sali gimnastycznej;
• Budowa kotłowni opalanej zrębkami drewnianymi o mocy 500 kW na bazie dwóch kotłów centralnego ogrzewania o mocy 250 każdy zgodnie z opracowaną dokumentacją;
• Budowa przyłącza sieci c.o. do budynków Gimnazjum i Sali gimnastycznej.
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryteria oceny ofert:
- cena - 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Zbigniew Popieralczyk – w przedmiocie zamówienia, tel. 087 423 65 78, w godz. 800- 1400.
Jerzy Waszkiewicz – w przedmiocie procedury zamówienia, tel. 087 425 44 51, w godz. 800- 1400, UMiG pokój nr 1.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 09 czerwca 2009 r., godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09 czerwca 2009 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. akceptują warunki i wymagania określone w niniejszej SIWZ.
Za spełnienie powyższych warunków uznaje się złożenie odpowiednich dokumentów i oświadczeń zgodnie z Rozdziałem IX SIWZ.
Ocena spełnionych warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP w dniu 18 maja 2009 r.

Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 18 maja 2009 r.
Data powstania: poniedziałek, 18 maj 2009 10:44
Data opublikowania: poniedziałek, 18 maj 2009 14:45
Data przejścia do archiwum: środa, 10 cze 2009 10:04
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2461 razy