BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI


przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego,
sporządzony na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną w Rucianem-Nidzie przy ul. Gałczyńskiego, stanowiącą własność Gminy Ruciane-Nida, ozn. nr geod. 229/24, o pow. 105 m2, będącą w użytkowaniu wieczystym Pani Janiny Piatenko ujawnioną w KW 11205, w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXXIV/11/2009, z dnia 26 lutego 2009 roku.

Działka budowlana ozn. nr geod. 229/24 jest zabudowana pawilonem handlowym stanowiącym własność użytkownika wieczystego.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod istniejące usługi adaptowane.

Rzeczoznawca majątkowy 20 marca 2009 roku ustalił:
- wartość rynkową przedmiotowej działki budowlanej w kwocie 10.600,00 zł netto,
- wartość jej prawa użytkowania wieczystego w kwocie 6.360,00 zł netto.
Na podstawie art. 69 wyżej wymienionej ustawy o gospodarce nieruchomościami na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości dlatego nabywca przedmiotowej działki wnosi na rzecz sprzedawcy kwotę brutto 5.172,80 zł ustaloną według wyliczenia:
10.600,00 zł – 6.360,00 zł = 4.240,00 zł plus 22% podatek VAT stanowiący kwotę 932,80 zł = 5.172,80 zł słownie: pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy.
Koszt spisania umowy notarialnej i koszt przygotowania działki do sprzedaży ponosi nabywca.
Protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej.
Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, na okres 21 dni ( od dnia 5.06.2009 roku do dnia 27.06.2009 roku) a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych urzędu.
Data powstania: piątek, 5 cze 2009 12:49
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 cze 2009 13:47
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1647 razy