BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Aleja Wczasów
2. Numer działki : 140/3
3. Powierzchnia działki : 1.022 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 26992
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3, o powierzchni użytkowej 44,14 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki , sytuowany na parterze budynku mieszkalnego nr 12 w Rucianem-Nidzie przy Alei Wczasów. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje sprzedaż udziału wielkości 162/1000 części w działce ozn. nr geod. 140/3, o pow. 1.022 m2 oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 12 składa się z 5 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) nr 3 wraz z udziałem w gruncie wynosi 53.300,00 zł słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych.
Cena sprzedaży lokalu i udziału w gruncie po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 5.330,00 zł.
(słownie : pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych).
Do ceny sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XXV/74/2000 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 30 września 2000 roku została przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu na koszt nabywcy.
9. Nabywca uiści należność w kwocie 5.330,00 zŁ + koszt przygotowania dokumentacji sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
10. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami. 13.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 28.08.2009 roku do dnia 18.09.2009 roku.Data powstania: piątek, 28 sie 2009 13:41
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 wrz 2009 13:02
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1653 razy