BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIII/214/2013 (uchwała uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego)

z dnia: 27 marca 2013 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz po uzyskaniu opinii w trybie § 6 w związku z § 12 pkt 4 lit. c Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2013 stanowiącego załącznik do uchwały nr V/16/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 lutego 2011 r., Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2013 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 25 kwi 2013 12:35
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1840 razy