BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/21/2008

z dnia: 26 marca 2008 r.
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na rok 2008.

Na podstawie art. 10 ust.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii / tekst jednolity Dz. U. .Nr 179, poz.1485, ze zmianami: Dz. U. z 2006r Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826/ Rada Miejska Ruciane-Nida u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na 2008r stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr VI/45/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 21 marca 2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na 2007 rok.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2008 08:28
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1882 razy