BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XV/122/2015

z dnia: 25 listopada 2015 r.
w sprawie: ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące wzory formularzy stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:
1) do wymiaru podatku od nieruchomości:
a) IN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
b) DN-1 deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
2) do wymiaru podatku rolnego:
a) IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
b) DR-1 deklaracja w sprawie podatku rolnego – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
3) do wymiaru podatku leśnego:
a) IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego – załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
b) DL-1 deklaracja w sprawie podatku leśnego – załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXXVIII/244/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 gru 2015 13:24
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1800 razy