BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIX/395/2017

z dnia: 29 listopada 2017 r.
w sprawie: Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 5 lit. „a” ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwala się Program współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w gminie Ruciane-Nida na 2018 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 lut 2018 08:39
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 978 razy