BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/187/2020

z dnia: 4 marca 2020 r.
w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rucianem-Nidzie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506)  oraz art. 9 lit. „a” ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 218) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  w Rucianem-Nidzie dla wykonywania zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Traci moc Uchwała Nr LVII/81/2010 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rucianem-Nidzie.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 mar 2020 12:57
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 714 razy