BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIV/203/2020

z dnia: 11 maja 2020 r.
w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2020-2022

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 713) w związku art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2020-2022, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka  Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 18 maj 2020 14:38
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 146 razy