BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVII/236/2020

z dnia: 29 lipca 2020 r.
w sprawie: powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 
§ 1. Z dniem 01 września 2020 r. powołuje się Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Ruciane-Nida na bazie i z wykorzystaniem potencjału Zespołu Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie przy ul. Gałczyńskiego 2. 
§ 2. Zasady funkcjonowania i organizację Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji  stanowi porozumienie partnerskie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 sie 2020 11:12
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 705 razy