BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIX/428/2022

z dnia: 31 stycznia 2022 r.
w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), po zaopiniowaniu przez organ regulacyjny - Rada Miejska Ruciane-Nda uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ruciane-Nida stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLVII/96/2002 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia  19 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rucianem-Nidzie. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 lut 2022 14:09
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 219 razy