BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIX/431/2022

z dnia: 31 stycznia 2022 r.
w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2022-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 lica 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz.2050 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 

§ 1

Uchwala się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2022-2025 - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.  


Przewodnicząca Rady Miejskeij 
Agnieszka  Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 lut 2022 15:39
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 236 razy