BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIII/484/2022

z dnia: 25 maja 2022 r.
w sprawie: przystąpienia do wspólnej realizacji projektu z  zakresu pomocy społecznej.

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559
z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje: 
§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Ruciane-Nida do wspólnej realizacji  projektu pn. Kierunek -  praca !
w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem Kobieta na Plus  w okresie od: 2022-05-01 do: 2023-06-30, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, nr Działania RPWM 11.01.00„ Aktywne włączenie, w tym
z myślą o promowaniu naszych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu  szans na zatrudnienie", Poddziałanie RPWM 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe. 
2. Wniosek o dofinansowanie projektu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Całkowita wartość projektu wynosi 719 709,37 zł, z czego wkład własny Gminy Ruciane - Nida wyniesie 0 zł. 
§ 2. 
1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida. 
2. Realizatorem projektu będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem - Nidzie. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu  w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 cze 2022 09:27
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 342 razy