BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIII/485/2022

z dnia: 25 maja 2022 r.
w sprawie: przystąpienia do wspólnej realizacji projektu z zakresu pomocy społecznej.

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.  z 2022 r., poz. 559
z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje: 
§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Ruciane-Nida do wspólnej realizacji projektu pn. "Rodzina to siła 2 - program wsparcia w gminie Ruciane-Nida"w ramach partnerstwa z Bankiem Żywności w Olsztynie w okresie od 01.10.2022 r. do 30.06.2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa RPWM. 11.00.00.Włączenie społeczne, nr Działania RPWM. 11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 "Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w  tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe".
2. Wniosek o dofinansowanie projektu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Całkowita wartość projektu wynosi 445 205,00 zł, z czego wkład własny Gminy Ruciane - Nida wyniesie 0 zł. 
§ 2. 
1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida. 
2. Realizatorem projektu będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem - Nidzie. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 cze 2022 09:33
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 299 razy