BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 14/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

z dnia: 17 lutego 2023 r.
w sprawie: wprowadzenia procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w zw. z art. 94 pkt 2b oraz pkt. 10 i art. 943 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r.,1510) zarządzam, co następuje:

§1.


  1. Ustalam procedurę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.
  2. Określam wzór skargi o mobbing stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
  3. Określam wzór oświadczenia członka komisji antymobbingowej stanowiącej załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
  4. Określam wzór protokołu z posiedzenia komisji antymobbingowej stanowiącej załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§2.


  1. Zarządzenie podaje się do wiadomości wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida.
  2. Każdy pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida oraz złożenia oświadczenia, według wzoru określonego w załączniku Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§3.

Uchyla się Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Miasta  i Gminy Ruciane – Nida z dnia 09.11.2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

 

§4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                              /-/ Piotr Feliński

                                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                   Ruciane - Nida

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 lut 2023 14:57
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 93 razy