BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/23/2011

z dnia: 30 marca 2011 r.
w sprawie: zaopiniowania projektu planu ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,poz 675) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009r. Nr 151,poz. 1220, Nr 157 poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 ) Rada Miejska Ruciane-Nida u c h w a l a, co następuje:

§ 1.
Opiniuje się negatywnie projekt planu ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

§ 2.
Rada Miejska Ruciane-Nida podziela stanowiska i uwagi:

1/ Stowarzyszenia Szlak Krutyni z siedzibą w Krutyni zawarte w piśmie z dnia 24-03-2011r. (Załącznik Nr 2 do uchwały).

2/Gospodarstwa Rybackiego "MIKOŁAJKI" Sp. z o. o. w Mikołajkach zawarte w piśmie z dnia 15-02-20011r. (Załącznik Nr 3 do uchwały) dotyczące planu ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

3.Gospodarstwa Rybackiego Śniardwy zawarte w piśmie z dnia 15-02-2011r. (Załącznik Nr 4 do uchwały).

4/ Stowarzyszenia Właścicieli Domków Campingowych "Grochówka" zawarte w piśmie z dnia 17-03-2011r. (Załącznik Nr 5 do uchwały).

5/ Polskiego Związku Wędkarskiego Gospodarstwa Rybackiego w Suwałkach zawarte w piśmie z dnia 11-03-2011r. ( Załącznik Nr 6 do uchwały).

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Waldemar Kukiełko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 18 kwi 2011 12:47
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2048 razy