BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zarządzenie nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 23 stycznia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Rucianem-Nidzie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r., Nr 13 poz. 123 ze zm.) i § 1-6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629) zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Rucianem-Nidzie.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Ustalam regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Rucianem-Nidzie, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

/-/Zbigniew Janusz Opalach

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 25 sty 2012 10:22
Data opublikowania: środa, 25 sty 2012 10:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 mar 2012 07:49
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2077 razy