BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA PISMO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Usługa bankowa związana z udzieleniem długoletniego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

 

Do Zamawiającego w dniu 11 lutego 2016 r. wpłynęło pismo o udostępnienie dokumentów dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę bankową związaną z udzieleniem długoletniego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm) udziela odpowiedzi i udostępnia następujące dokumenty: 

  1. Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rucianem-Nidzie o wyborze Burmistrza Rucianego-Nidy – w załączeniu.
  2. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ruciane-Nida – (Uchwała III/6/2014 z dnia: 16 grudnia 2014 r. w sprawie: sprawie powołania Skarbnika Gminy: http://bip.ruciane-nida.pl/prawo.php?wiad=1585 ).
  3. Zaświadczenie o nadaniu numeru Regon i NIP – w załączeniu.
  4. Uchwała w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok - uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida za 2014 rok nie została podjęta.
  5. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2025 – (Uchwała Nr XVII/139/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025:
  1. Wykaz instytucji, w których Gmina Ruciane-Nida korzysta z kredytów i pożyczek, zawierający nazwę banku/instytucji udzielającej kredytu/pożyczki, raty, kwoty pozostałe do spłaty i ostateczny termin spłaty – w załączeniu.
Odpowiedź wraz z udostępnionymi dokumentami nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.
Niniejsze pismo służy doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.
 
Załączniki:
- treść pisma Wykonawcy
- kserokopia Zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Rucianem-Nidzie o wyborze Burmistrza Rucianego-Nidy
- kserokopia Zaświadczenia o nadaniu numeru Regon
- kserokopia Potwierdzenia o nadaniu numeru NIP
- wykaz instytucji, w których Gmina Ruciane-Nida korzysta z kredytów i pożyczek
 

Załączniki do niniejszej odpowiedzi (ze względu na dużą ilość stron nie są przesyłane faksem) są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane listownie.

 

Data powstania: czwartek, 11 lut 2016 11:23
Data opublikowania: czwartek, 11 lut 2016 13:37
Data przejścia do archiwum: środa, 17 lut 2016 09:22
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1431 razy