BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

SKARBNIK

ZAKRES CZYNNOŚCI

1. Skarbnik Gminy pełni funkcję głównego księgowego budżetu Gminy.

2. Skarbnik Gminy zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Gminy, wykonuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz inne powierzone przez Burmistrza.

3. Skarbnika Gminy podczas jego nieobecności zastępuje Kierownik Referatu Finansowego.

Do zakresu zadań pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy:

1. Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości jednostki i organu, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.

2. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności
i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych.

3. Nadzorowanie i koordynowanie prac dotyczących terminowego opracowywania projektu budżetu Gminy.

4. Opracowanie projektu układu wykonawczego budżetu oraz przygotowanie niezbędnych projektów zmian    
w budżecie.

5. Opracowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań budżetowych oraz rocznych sprawozdań
z wykonywania budżetu i gospodarki pozabudżetowej.

6. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy, w tym między innymi udzielanie instruktażu i pomocy oraz prowadzenie niezbędnych uzgodnień z jednostakimi organizacyjnymi przy opracowywaniu planów finansowych tych jednostek.

7. Zatwierdzanie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz preliminarzy finansowych sporządzonych przez referaty i poszczególne stanowiska w urzędzie.

8. Prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy.

9. Udzielanie pracownikom Urzędu i jednostkom powiązanym z budżetem Gminy instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów finansowych.

10. Przekazywanie środków finansowych jednostkom budżetowym i sołectwom stosownie do zapisów uchwalonego budżetu Gminy.

11. Kontrola długu publicznego Gminy i równowagi budżetowej oraz zapewnienie montażu finansowego dla przedsięwzięć wskazanych w budżecie.

12. Zapewnienie płynności finansowej Gminy i systematyczny monitoring kondycji finansowej Gminy.

13. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty oraz świadczeń woli składanych w imieniu Gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

14. Sprawowanie nadzoru nad pracą Kierownika Referatu finansowego oraz nad obiegiem dokumentów finansowych w Urzędzie.

15. Współdziałanie w sporządzeniu sprawozdawczości budżetowej.

16. Koordynowanie kontroli zarządczej w zakresie operacji finansowych.

 

 

 

Data powstania: wtorek, 19 sie 2008 10:56
Data opublikowania: wtorek, 19 sie 2008 11:01
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 7183 razy