BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAKRES CZYNNOŚCI

Skarbnik Gminy

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy:

I. Obowiązki wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych:

 1. W trakcie wykonywania czynności służbowych znajomość i przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności: Konstytucji, ustawy o pracownikach samorządowych, finansów publicznych i przepisów dotyczących zamówień publicznych, ochrony informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwalnej, statystyki państwowej, BHP i Ppoż.
 2. Bieżące zaznajamianie się z wydawanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida zarządzeniami, decyzjami oraz informacjami publikowanymi na stronie intranetowej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
 3. Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
 4. Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonych. Jeżeli pracownik samorządowy zatrudniony na ww. stanowisku jest przekonany, że polecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki, jest on zobowiązany poinformować o tym na piśmie Burmistrza.
 5. Poddawanie się okresowej ocenie pracowników samorządowych, na zasadach przewidzianych w Zarządzeniu Nr 60/2015 z dnia 23-07-2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w sprawie Regulaminu Ocen Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Ruciane-Nida.
 6. Nie podejmowanie zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych na wskazanym stanowisku pracy, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.
 7. Składanie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz o zmianie prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych.
 8. Poinformowanie w pierwszym możliwym terminie o zastosowaniu wobec pracownika samorządowego zatrudnionego na wskazanym stanowisku tymczasowego aresztowania.

II. Pozostałe obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska

 1. Prowadzenie rachunkowości gminy, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz określonych przepisami prawa obowiązków z  zakresu rachunkowości.
 2. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzeztelności dokumetów dotyczących operacji gospodarczych.
 3. Nadzorowanie i koordynowanie prac dotyczących terminowego opracowywania projektu budżetu Gminy.
 4. Opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu oraz przygotowywanie niezbędnych projektów zmian w budżecie.
 5. Opracowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań budżetowych oraz rocznych sprawozdań z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej.
 6. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy, w tym między innymi udzielanie instruktażu i pomocy oraz prowadzenie niezbędnych uzgodnień z jednostkami organizacyjnymi przy opracowywaniu planów finansowych tych jednostek.
 7. Zatwierdzaine planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz preliminarzy finansowych sporządzanych przez referaty i poszczególne stanowiska urzędnicze.
 8. Prowadzenie kontorli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy.
 9. Udzielanie pracownikom Urzędu i jednostkom powiązanym z budżetem Gminy instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów finansowych.
 10. Przekazywanie środków finansowych jednostkom budżetowym i sołectwom stosowne do zapisów uchwalonego budżetu Gminy.
 11. Kontorla długu publicznego Gminy i równowagi budżetowej oraz zapewnienie środków finansowych dla przedsięwzięć wskazanych w budżecie.
 12. Zapewnienie płynności finansowej Gminy i systematyczny monitoring kondycji finansowej Gminy.
 13. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań piniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty oraz oświadczeń woli składanych w imieniu Gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
 14. Sprawowanie nadzoru nad praca Referatu Finansowego oraz nad obiegiem dokumentów finansowych w Urzędzie.
 15. Współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej.
 16. Koordynowanie kontroli zarządczej w zakresie operacji finansowych.
 17. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza i zastrzeżonych dla Skarbnika.
Data powstania: wtorek, 19 sie 2008 10:56
Data opublikowania: wtorek, 19 sie 2008 11:01
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 6741 razy